Informace o shromažďování a zpracování osobních údajů

 1. jméno a kontaktní údaje správce: KarStaK s.r.o., IČ 25238914, se sídlem Černý Vrch 421, 356 04 Dolní Rychnov, www.vazniky.eu, e-mail: krestan@vaznik.cz
 2. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?
  • fakturační údaje, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, bankovní účet, telefonní kontakt, e-mail
 3. Za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají?
  • osobní údaje se zpracovávají na základě platného právního důvodu, za účelem plnění z uzavřené smlouvy s klientem a z důvodu vystavování a evidence daňových dokladů
 4. Jak jsou osobní údaje získávány?
  • osobní údaje jsou získávány přímo od klienta v souvislosti s plněním smlouvy
 5. Komu jsou osobní údaje poskytovány?
  • osobě zpracovávající účetnictví a spolupracovníkům, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů
  • orgánům, kterým povinnost poskytovat osobní údaje plyne ze zákona (např. Policie ČR, FÚ)
  • osobní údaje nejsou poskytovány žádným osobám mimo Evropskou unii
 6. V jakém termínu se osobní údaje likvidují?
  • osobní údaje jsou uchovávány jen po dobu trvání účelu zpracovávání nebo zákonné povinnosti uchovávání dokladů
 7. Jak jsou osobní údaje chráněny?
  • Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů jsou využívána technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Všechna opatření jsou pravidelně vyhodnocována a aktualizována.
 8. Uveřejnění fotografií na webu
  • Fotografie uveřejněné na webu slouží objednateli pro výběr dodavatele. Všechny fotografie jsou vystaveny na webu bez zřetelných osobních údajů a se souhlasem objednatelů.

Práva klienta:

 • právo na jasné a srozumitelné informace o tom, jak správce zpracovává osobní údaje klienta
 • právo na přístup k informacím, zda správce zpracovává osobní údaje klienta, a pokud ano, o jaké údaje se jedná.
 • právo na opravu, nesprávných a neúplných osobních údajů klienta
 • právo na výmaz osobních údajů:
  • pokud již nejsou dále potřebné pro další zpracování,
  • pokud klient odvolal souhlas s jejich zpracováním
  • pokud byly zpracovány nezákonně
  • pokud musejí být vymazány podle právních předpisů
 •  
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
 • právo na přenositelnost osobních údajů, které klient správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu.
 • právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem.

Poptávkový formulář

Vaše poptávka byla přijata.

Mockrát děkujeme a brzy Vás budeme kontaktovat!